پروژه کارآفرینی طرح تولید پودر انواع میوه

بررسی فقهی تعارض قاعده تسبيب با قاعده احسان:

 بررسی فقهی تعارض قاعده تسبيب با قاعده احسان:

قاعدۀ احسان-----------------------------------------------------------5 مبانى فقهى قاعده احسان--------------------------------------------------5 كتاب----------------------------------------------------------------5 سنت----------------------------------------------------------------7 عقل-----------------------------------------------------------------7 اجماع----------------------------------------------------------------8 تاريخچه قاعده احسان-----------------------------------------------------9 قلمرو قاعده احسان------------------------------------------------------10 نظريۀ دفع ضرر--------------------------------------------------------10 نظريۀ جلب منفعت------------------------------------------------------10 نظريه مختار-----------------------------------------------------------11 مصاديق قاعده احسان:---------------------------------------------------11 موارد دفع ضرر--------------------------------------------------------11 مورد جلب منفعت------------------------------------------------------12 قصد و واقعيت قاعده احسان----------------------------------------------12 اقدامات بشردوستانه-----------------------------------------------------14 قاعده تسبيب----------------------------------------------------------15 آيا تسبيب يك اصطلاح روائى است-------------------------------------------16 نقد و بررسى كلام صاحب جواهر--------------------------------------------16 تعاريف فقهاء از تسبيب---------------------------------------------------17 معناى سبب-----------------------------------------------------------19 فرق شرط، سبب و علت--------------------------------------------------20 اختلاف كلام علامه در كتب مختلف------------------------------------------21 اجتماع سببین----------------------------------------------------------22 تعارض قاعده تسبيب با قاعده احسان----------------------------------------24 اكراه كردن ديگرى در قتل، امر به قتل-----------------------------------------25 مسأله سرايت و مرض متعقب ضرب------------------------------------------27 تسبيب عدمى----------------------------------------------------------28 اقسام ترك فعل--------------------------------------------------------29 شهادت (دروغ) زور-----------------------------------------------------29 منابع-----------------------------------------------------------------30 مقدمه: در فقه اسلامى و نتيجتاً در فقه سياسى اسلام يك سلسله اصول كلى وجود دارد كه از نظر شمول و كليت فراتر از احكام كلى هستند كه اصطلاحاً از آنها به قواعد فقهى تعبير مى‌شود. قاعدۀ فقهى عبارت از يك اصل كلى است كه ضمن بيان يك حكم كلى داراى اين ويژگى است كه موضوع آن مى‌تواند در ابواب مختلف فقه صادق باشد، مانند قاعدۀ نفى ضرر، قاعدۀ نفى سبيل، و قاعدۀ صحت كه در ابواب مختلف حقوق اسلامى مانند حقوق خانواده و حقوق مدنى و فقه سياسى صادق مى‌باشد. فقها در جمع‌آورى و بررسى و تحقيق و تنقيح اين قواعد تلاش ثمربخشى مبذول داشته‌اند «1» و مجموعۀ قواعد فقهى، بزرگترين سرمايۀ حقوق اسلامى و مهمترين عامل غناى فقه و قابل انطباق بودن نظام حقوقى اسلام با شرايط متغير و تحولات مداوم در زندگى بشرى است. قواعد فقهى بر فراز تحولات اجتناب‌ناپذير در زندگى اجتماعى و سياسى انسان، راهگشاى فقيه در زمينۀ حل مشكلات در حوادث واقعۀ اعصار و قرون مى‌باشد. بسيارى از قواعد فقهى اختصاص به حقوق خصوصى و حقوق داخلى ندارد و در عرصه حقوق بين الملل نيز مى‌تواند كارگشا و حاوى پيامهاى حقوقى به جامعۀ بين المللى باشد. مفهوم اين سخن اين نيست كه اسلام فاقد حقوق بين الملل به مفهوم احكام كلى مشخص در رابطه با مسائل جامعۀ بين المللى است، بلكه منظور بيان توان سيستماتيك حقوق اسلامى در حل مشكلات ناشى از تحولات اجتناب‌ناپذير در حقوق داخلى و حقوق بين المللى است. فقه سياسى در حقيقت از دو سو مسائل بين المللى را مورد تجزيه و تحليل حقوقى قرار مى‌دهد، نخست با ارائۀ يك سلسله احكام كلى خاص حقوق بين الملل، و دوم از طريق قواعد كلى فقهى كه ابعاد مختلف مسائل حقوقى جامعۀ بين المللى را به شكل كلى تبيين مى‌كند و به فقيه توان لازم براى بررسى اين مسائل و استنباط قاعدۀ حقوقى لازم در اين رابطه را مى‌دهد. قواهد احسان و تسبیب از جمله قواعد فقهی و حقوقی هستند که در مباحث فقهی و حقوقی کاربردهای بسیاری دارند و در این میان بحث از تعارض این قواعد، نگارنده را بر آن داشت که در این زمینه بررسی انجام گیرد که امید است مفید واقع گردد. قاعدۀ احسان: قاعدۀ فقهى ديگرى كه به توضيح آن مى‌پردازيم قاعده احسان است. منظور از اين قاعده اين است كه هرگاه كسى به انگيزۀ خدمت و نيكوكارى به ديگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئوليت‌آور نيست. براى روشن شدن جنبه‌هاى مختلف اين قاعده به توضيح آن مى‌پردازيم. مبانى فقهى قاعده احسان: كتاب: خداوند در آيه 91 از سوره توبه مى‌فرمايد: «لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، إِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»: يعنى بر ناتوانان و بر بيماران و بر آنان كه توان مالى در ارفاق ندارند حرجى نيست؛ آنگاه كه براى خدا و رسول او نيكو بينديشند. بر افراد نيكوكار هيچ سبيلى نيست و خداوند آمرزنده مهربان است. آيه فوق در جريان جنگ تبوك نازل شده است. هنگامى كه رسول خدا مسلمانان را براى جنگ تبوك دعوت كردند، افرادى كه توان جسمى يا مالى داشتند، به هر صورت به جبهه كمك كردند؛ ولى برخى از مسلمانان نه توان جسمى داشتند تا در جبهه شركت كنند و نه توان مالى. برخى از آنان حتى از داشتن پا نيز محروم بودند. سه نفر از‌ اين مسلمانان بى‌چيز و ناتوان به نامهاى معقل و سويه و نعمان در حالى كه مى‌گريستند به حضور رسول اللّه رسيدند و مشكل خود را مطرح كردند؛ آيۀ فوق به همين مناسبت نازل شد. طبق ظاهر اين آيه، براى افرادى كه به علت ناتوانى جسمى نمى‌توانند در جبهه شركت كنند و يا به خاطر ناتوانى مالى قادر به كمك مالى نيستند، هيچ گونه عقاب اخروى وجود ندارد و اينان در قيامت مؤاخذه نمى‌شوند. ظاهر آيه همين است و به موضوع ضمان و مسئوليت در زندگى روزمره ربطى ندارد؛ اما همان طور كه مى‌دانيم بيشتر آيات قرآن مجيد از همين قبيل است و اگر چه در موارد خاصى نازل شده و به اصطلاح شأن نزول ويژه‌اى دارد، فقهاى اسلامى نسبت به موارد خارج از آن مورد نيز به عموم آيه تمسك كرده‌اند. به همين دليل از نظر روش اجتهادى، فقيه هيچ‌گاه نبايد دقت خود را فقط بر مورد نزول آيه متمركز كند، بلكه به آنچه مفاد ظاهر آيه از نظر عموم و اطلاق بر آن دلالت دارد نيز مى‌توان تمسك كرد. البته بديهى است كه نبايد به گونه‌اى آيه را تفسير كرد كه به تمامى از مورد نزول بيرون باشد و آن مورد را شامل نشود؛ زيرا اين گونه تفسير، غير موجه و فاقد اعتبار است. - الْمُحْسِنِينَ. اين كلمه جمع «محسن» است و چون جمع محلّى به الف و لام است، افادۀ عموم مى‌كند. احسان به معناى انجام دادن عمل نيكو، اعم از قول يا فعل، نسبت به ديگرى است؛ خواه اين عمل، رساندن مالى به ديگران باشد و يا ارائه خدمات نيكوى ديگر. احسان ممكن است از طريق دفع ضرر مالى يا معنوى از شخص ديگر نيز محقق شود. - سبيل. كلمه سبيل در اين آيه نكره‌اى در سياق نفى است و از نظر ادب عرب، افادۀ عموم مى‌كند. بنابراين، آيه به معناى نفى عموم سبيل از عموم محسنين است. پس مى‌توان گفت كه آيه در مجموع بدين معناست: «هر چه مصداق سبيل است از كليه افراد محسن منتفى است». اين معنا يك كبراى كلى ثابت است و از قواعد فقهى محسوب مى‌شود. واژۀ سبيل در فرهنگهاى عربى به معناى سب، شتم، حرج، راه و حجت آمده است و به نظر مى‌رسد از ميان معانى گفته شده، معانى حجت و حرج با آيه شريفه متناسب است. به عبارت ديگر، معناى آيه چنين است: محسن را به هيچ نحو نمى‌توان به سبب آنچه از عمل نيكوى او ناشى شده است، مؤاخذه كرد؛ يعنى هرگاه عملى از كسى سر بزند كه موجب زيان به ديگرى شود و فاعل آن عمل قصد نيكوكارى داشته باشد، مسئوليتى بر عهدۀ فاعل نيست و او را نمى‌توان مؤاخذه كرد. بنابراين در صورتى كه عمل وارد آورندۀ زيان با قصد احسان همراه باشد، ضمان و مسئوليت از او برداشته شده، زيان ديده نمى‌تواند عليه او اقامه دعوى كند. براى نمونه هرگاه شخصى گوسفند فرد ديگرى را سرگردان در بيابان مشاهده كند كه به علت گرسنگى در معرض تلف است و آن را براى علف دادن ببرد و اقدامش به طور اتفاقى موجب تلف حيوان شود و يا اينكه به علتى ديگر حيوان تلف شود- مثل آنكه سقف فرود آيد و حيوان در زير آوار بماند و تلف شود- به موجب اين آيه، اقدام‌كننده ضامن نيست؛ زيرا قصد خدمت و احسان به صاحب گوسفند داشته است؛ در حالى كه اگر همين فرد قصد احسان نداشت، از زمرۀ غاصبان و در نتيجه ضامن گوسفند شناخته مى‌شد. سنت: در تأييد قاعدۀ احسان به روايات و احاديث متعددى استناد شده است كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود. الف: از على (ع) منقول است كه فرمود: «الجزاء على الاحسان بالإساءة كفران»؛ : پاداش احسان را به بدى دادن، ناديده گرفتن نعمت است. در اين مورد‌ چنين استدلال شده است كه مسئول دانستن محسن نسبت به كارهايى كه به قصد و انگيزۀ خير انجام داده است، اسائه محسوب مى‌شود و مشمول اين حديث است كه به صراحت زشت و ناپسند شمرده شده است. ب: در نامه على (ع) به مالك اشتر آمده است: «و لا يكوننّ المحسن و المسى‌ء عندك بمنزلة سواء فانّ فى ذلك تزهيدا لاهل الاحسان فى الاحسان و تدريبا لاهل الإساءة على الإساءة»؛ يعنى نيكوكار و بدكار نبايد نزد تو مساوى باشند؛ زيرا در اين صورت به نيكوكاران به خاطر احسان آنان سختگيرى شده و بر بدكاران نسبت به بدكارى آنان آسان گرفته مى‌شود. استدلال اين است كه اگر محسن نسبت به عمل محسنانه خود مسئول باشد، با فرد غير محسن يكسان محسوب شده است؛ حال آنكه به موجب اين حديث، اين امر نهى شده است.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
baresi-taaroz-ghaede-tasbib-ba-ehsan_211470_6711.zip487.3k

زیبایی با کمک طبیعت

زیبایی با کمک طبیعت در این کتاب شما به راحتی با راههای بسیار ساده زیبایی بسیاری به دست آورده و در مجالس دلربا می شوید......معرفی انواع ماسک های زیبایی طبیعی برای برطرف ساختن انواع لک...کک مک...جوش...برجستگی گونه ها....سیاهی دور چشم ...انواع لایه بردار طبیعی....وقت را از دست ندهید و با خرید این کتاب خود را بهترین و زیباترین نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,000 تومان 25% تخفیف

اسرار و نکات ریز خانه داری

اسرار  و نکات ریز خانه داری خانه داری خلاقیت میخواد و خانم ها در این  زمینه سرآمد هستن ...سعی بر آن شده اموری ارائه بشه که تجربه هامون رو بیشتر کنیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,250 تومان 25% تخفیف

اموزش تهیه انواع بیسکویت

اموزش تهیه انواع بیسکویت شما می توانید با نحوه تهیه انواع بیسکویت آشنا شده و در امر کسب درآمد از آن بهره مند شوید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,750 تومان 25% تخفیف

عربی و نکات کنکوری آن

عربی و نکات کنکوری آن عربی از منابع مهم کنکور بوده که دارای اهمیت بسیاری است و دانش آموزان بایستی نسبت به ... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 2,400 تومان 40% تخفیف

مهریه و قانون

مهریه و قانون مهریه از مسائل حقوقی است که همواره دارای اهمیت بوده و ... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 2,625 تومان 25% تخفیف

به کودکان خواندن بیاموزیم

به کودکان خواندن بیاموزیم کمک در جهت خواندن به کودکان و راههای موفقیت در این امر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 2,600 تومان 35% تخفیف

ارث زن

ارث زن مطالبی در خصوص ارثیه زنان و ... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 2,450 تومان 30% تخفیف

27 نکته کلیدی در ترجمه زبان عربی

زبان عربی یکی از منابع کنکور بوده که از اهمیت بسیاری برخوردار است و مخصوصا ترجمه عربی.... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان 1,400 تومان 30% تخفیف

آموزش ساخت گردنبند

در اینجا شما با نحوه ساخت گردن بند زیبا آشنا می شوید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانش زبان

دانش زبان دراین کتاب با زبان  و دانش آن به صورت تخصصی اشنا می شوید که در امر یادگیری زبان بسیار کاربردی می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 2,600 تومان 35% تخفیف

آشپزی نوین کودکان

آشپزی نوین کودکان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 1,800 تومان 40% تخفیف

آموزش ساخت بدلیجات

آموزش ساخت بدلیجات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,850 تومان 1,480 تومان 20% تخفیف

آموزش دوخت

آموزش دوخت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 1,950 تومان 35% تخفیف

اموزش تعمیرات موبایل

اموزش تعمیرات موبایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 1,950 تومان 35% تخفیف